Skip to main content

Regler og lovgivning du bør kende til

Hos Collectia arbejder vi ud fra gældende regler og lovgivning for inkassoinddrivelse.

Det juridiske sprog, kan være svært at tolke, hvorfor du her kan læse nærmere om de regler, der regulerer på området. Sidder du tilbage med yderligere spørgsmål efter gennemlæsning, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores erfarne gældsrådgivere for nærmere afklaring.

Du kan kontakte os på 77 40 78 80 fra mandag til torsdag mellem kl. 8.00-16.00 og fredag mellem kl. 8.00-15.30.

Inkassoomkostninger og gebyrer

Fremmedinkasso

Inkassoomkostninger som inkassofirmaer eller advokater må pålægge din kunde. Beløbet afgøres af fordringens størrelse.

Hovedstol (fra og til)
Inkassoomkostninger (ekskl. moms)
0 – 1.000 kr.

400 kr.

1.001 – 2.500 kr.

700 kr.

2.501 – 5.000 kr.

1.000 kr.

5.001 – 10.000 kr.

1.300 kr.

10.001 – 25.000 kr.

1.700 kr.

25.001 – 50.000 kr.

2.250 kr.

50.001 – 100.000 kr.

2.850 kr.

100.001 – 250.000 kr.

3.850 kr.

250.001 – 500.000 kr.

6.400 kr.

500.001 kr. –

6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Egeninkasso

Inkassoomkostningerne som du må opkræve, hvis du selv står for inddrivelsen af dine penge. Beløbet afgøres af fordringens størrelse.

Hovedstol (fra og til)
Inkassoomkostninger (ekskl. moms)
0 – 1.000 kr.

300 kr.

1.001 – 2.500 kr.

500 kr.

2.501 – 5.000 kr.

650 kr.

5.001 – 10.000 kr.

850 kr.

10.001 – 25.000 kr.

1.150 kr.

25.001 – 50.000 kr.

1.400 kr.

50.001 – 100.000 kr.

1.850 kr.

100.001 – 250.000 kr.

2.550 kr.

250.001 – 500.000 kr.

4.250 kr.

500.001 kr. –

4.250 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Inkassobrancheforeningen

Collectia er medlem af inkassobrancheforeningen. Foreningen har til formål at arbejde for en sund udvikling af det danske inkassomarked. Foreningen medvirker bl.a. til at partnerne i et inkasso-forløb får en sagsbehandling af foreningsmedlemmerne, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning og retningslinjer.

Læs om foreningens arbejde her:

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er god inkassoskik?

Inkassoloven §9 fastslår at inkassofirmaer skal udøve god inkassoskik. Det betyder, at vi skal behandle vores kunder og deres egne kunder respektfuldt og professionelt, og må ikke anvende metoder såsom: tvang, trusler, o.l.

Det er vores fornemmeste opgave at hente dine penge hjem samtidig med, at vi holder den gode kundeoplevelse i fokus. Vores erfaring viser tydeligt, at respektfuld inddrivelse fremmer betaling og bevarer den gode kunderelation.

Skal inkasso varsles?

Ja, jf. Bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger §3 skal kunden varsles inden sagen overdrages til inkasso. Varslet skal fremgå af det sidste rykkerbrev, som der sendes til kunden.

I varslet skal det tydeligt fremgå, at manglende betaling inden for den anførte betalingsfrist vil kunne medføre, at sagen overdrages til inkasso, og at det kan medføre yderligere inddrivelsesomkostninger, som kunden hæfter for.

Du har krav på at give kunden minimum 10 dages betalingsfrist fra varslet er sendt.

Hvis du fortsat ikke modtager betaling fra kunden, og sagen overgår til inkasso, så skal der sendes et yderligere varsel til kunden jf. inkassoloven §10. Dette varsel er ofte kaldt et inkassovarsel eller påkravsskrivelse, og vil som regel være pålagt inkassoomkostninger, som din kunde hæfter for. Derudover vil det fremgå, hvilke yderligere tiltag, der kan ske ved fortsat manglende betaling, f.eks. at sagen kan blive indbragt for retten eller at der vil blive begæret konkurs, hvilket kan medføre yderligere omkostninger, som kunden hæfter for.

Hvad skal inkassovarslet indeholde?
For at inkassovarslet er gyldigt, skal det indeholde alle oplysninger, som er nødvendige for at bedømme sagen. Det betyder at du skal oplyse om, hvilket krav der er tale om, hvilket ofte er nok med en eller flere fakturaer inkl. fakturanummer. Det skal tydeligt fremgå, hvilket beløb der kræves betalt, og at manglende rettidig betaling kan medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger til din kunde.
Hvor mange dage har kunden krav på at have til at betale sin gæld, efter inkassovarslet er sendt?
Kunden har krav på minimum 10 dage fra inkassovarslet er sendt, til at betale sin gæld, uden at der sker yderligere inkassoskridt.
Hvad er omkostningerne for at køre inkasso på en sag?
Inkassobekendtgørelsen angiver de lovfastsatte omkostninger, som kunden kan blive pålagt i forbindelse med inkasso.
Der er forskel på, om dem du kører sagen selv via egeninkasso eller du vælger at bruge et inkassofirma eller advokat, også kaldet fremmedinkasso.

Omkostningerne afhænger af hovedstolens værdi.

Hovedstol (fra-til) Inkassoomkostninger (ekskl. moms)
ved fremmedinkasso
Inkassoomkostninger (inkl. moms)
ved egeninkasso
0 – 1.000 kr. 400 kr. 300 kr.
1.001 – 2.500 kr. 700 kr. 500 kr.
2.501 – 5.000 kr. 1.000 kr. 650 kr.
5.001 – 10.000 kr. 1.300 kr. 850 kr.
10.001 – 25.000 kr. 1.700 kr. 1.150 kr.
25.001 – 50.000 kr. 2.250 kr. 1.400 kr.
50.001 – 100.000 kr. 2.850 kr 1.850 kr.
100.001 – 250.000 kr. 3.850 kr. 2.550 kr.
250.001 – 500.000 kr. 6.400 kr. 4.250 kr.
500.001 kr. – 6.400 kr. + 1% af den del af hovedstolen, der overstiger 500.000 kr. 4.250 kr. + 0,67% af den del af hovedstolen, der overstiger 500.000 kr.
Hvornår kan kunden blive pålagt rentegebyr?
Hvis ikke andet er aftalt, er hovedreglen at der beregnes renter 30 dage efter fakturadatoen og kun op til 3 år. Er betalingsfristen fastsat i forvejen til mere end 30 dage, må du ikke kræve at betale renter før denne betalingsfrist er udløbet.
Hvad er en procesrente?

Betaler kunden ikke til tiden, kan der opkræves et rentegebyr for den tid, som kunden fortsat undlader at betale sin gæld. Dette rentegebyr bliver kaldt en procesrente eller morarente. Renten fastsættes efter Nationalbankens udlånsrente plus et tillæg på ca. 8%.

Hvor meget må jeg pålægge kunden i rykkergebyr?

Du er ikke pålagt at sende rykkere med rykkergebyr, men må gerne kræve kunden at betale et rykkergebyr på højst 100 kr. pr. skrivelse. Der kan højest opkræves tre rykkergebyrer vedrørende samme sag, og der skal være minimum 10 dage mellem rykkerne.

Hvad er et inkassogebyr?

Der må ved overdragelsen til inkasso, gerne pålægges et inkassogebyr på 100 kr., som kunden skal betale.

Hvornår forældes en faktura?

På fakturaer er forældelsesfristen som udgangspunkt 3 år, hvilket betyder at du ikke kan forlange at få dit udestående tilbage, hvis der er gået 3 år, siden fakturaen blev udstedt. Er der aftalt forfaldsdato i betingelserne, regnes de 3 år fra betalingsdatoen. Er der tale om skadesager, er det fra skadesdatoen.

Er beløbet retsligt fastsat eller har kunden underskrevet en skylderklæring eller gældsbrev, er forældelsesfristen 10 år.

Hvilke retsafgifter kan kunden blive pålagt?

Hvis en sag ryger i retten, afhænger omkostninger af om sagen skal i Fogedretten eller Civilretten, samt størrelsen af sagens værdi.

Såfremt sagen ryger i Foged- eller Civilretten, så vil omkostningerne blive pålagt kunden.

Collectia lægger ud for alle retsafgifter og opkræver dig ved den månedlige afregning. Kunden pålægges disse gebyrer, hvorfor I vil få pengene igen, hvis kunden betaler det fulde beløb.

Fogedsager
Betalingspåkrav 750 kr.

Civile sager
Sager under 100.000 kr. 750 kr.
Sager over 100.000 kr. 1.500 kr.

Berammelsesafgift – Civile sager over 100.000 kr.

Afgifterne beregnes på baggrund af sagens værdi
100.001-250.000 kr. 3.000 kr.
250.001-500.000 kr. 8.000 kr.
500.001-1.000.000 kr. 14.000 kr.
1.000.001-2.000.000 kr. 35.000 kr.
2.000.001-3.000.000 kr. 60.000 kr.
3.000.001-4.000.000 kr. 85.000 kr.
4.000.001-5.000.000 kr. 110.000 kr.
5.000.001-6.000.000 kr. 135.000 kr.
Over 6.000.000 kr. 160.000 kr.
Hvornår kan kunden blive registreret som dårlig betaler?

Har dine kunde fået rykkerer på regninger, som de ikke har betalt eller reageret på? så kan det være at de har en betalingsanmærkning, dvs. er registreret som dårlig betaler. En betalingsanmærkning registreres i RKI eller andre lignende gældsregistrer, såsom Collectias egen Debitorliste o.l. Unge under 18 må ikke være registreret med betalingsanmærkninger.

Som hovedregel, skal kunde have modtaget 3 skriftlige rykkere, som de ikke har reageret på, for at få en betalingsanmærkning. I den sidste rykker, skal du varsle kunden, om at han/hun vil blive registreret i et gældsregister, hvortil de får en sidste chance for at betale deres gæld tilbage indenfor 10 dage, med mindre andet er angivet. Man behøver dog ikke varsle registreringen, hvis der er et fundament (f.eks. skylderklæring, dom e.l.).

Regler for betalingsanmærkning afhænger af, hvem kunden skylder penge

  • Skylder kunden penge til det offentlige?
    Så skal beløbet være over 7.500 kr., før kunden kan få en betalingsanmærkning.
  • Skylder kunden penge til et finansielt institut fx. banken?
    Så skal beløbet være over 1.000. kr, før kunden kan få en betalingsanmærkning.
  • Skylder kunden penge til en privat virksomhed?
    Så skal beløbet være over 200 kr. kr, før kunden kan få en betalingsanmærkning.

Hvordan kommer man at med en betalingsanmærkning?

Som udgangspunkt skal en betalingsanmærkning fjernes, så snart kunden har betalt sin gæld. 

Betaler kunden ikke sin gæld, må kunden være registreret i max 5 år. Selvom betalingsanmærkningen udløber, består kundens gæld, såfremt den ikke er betalt.