Skip to main content
Afskrivning

Afskrivning

Begrebet afskrivning er en regnskabsteknisk disciplin, der foretages for at virksomhedens finansielle anlægsaktiver, driftmidler eller immaterielle anlægsaktiver repræsenterer den korrekte værdi i et regnskab.

Det kunne eksempelvis være en bil, som virksomheden afskriver over 5 eller 10 år, for på den måde at vise i regnskabet, at bilens værdi falder over tid.

Afskrivningsloven

Afskrivninger reguleres ifølge Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger – eller i dagligtale blot benævnt afskrivningsloven.

Afskrivningsloven fortsætter herunder, men ikke begrænset til:

  • Der skal ske afskrivning på anlægsaktiver.
  • Der kan kun opnås fradrag for aktiver, der bruges erhvervsmæssigt.
  • Aktivet skal indgå i virksomhedens daglige drift.
  • Der maksimalt kan afskrives 25% om året (dog ikke småanskaffelser).
  • Aktivet skal være leveret.

Afskrivningsmetoder

Der findes flere afskrivningsmetoder, herunder: den lineære afskrivning, saldometoden eller straksafskrivningen.

Den lineære afskrivning sker ved, at virksomheden afskriver et fast beløb hvert år. Så har et aktiv en værdi på 100.000 kr., og virksomheden vurderer aktivets levetid til 10 år, ja så afskrives værdien med 10.000 kr. hvert år (100.000 kr. / 10 år).

Forventes aktivet at have en scrapværdi efter 10 år, skal dette fratrækkes indkøbsprisen: (indkøbspris – scrapværdi) / levetid.

Saldometoden afskrives aktivet med en fast andel af den bogførte restværdi – eksempelvis 25% hvert år. Ved at gøre brug af saldometoden, afskrives aktivet med andre ord ikke med det samme beløb hvert år, men med samme procentsats.

Straksafskrivning benyttes, når aktivets værdi anses som en småanskaffelse. Virksomheden afskriver med andre ord aktivets værdi i det regnskabsår, som aktivet er købt i. Dette ses typisk ved mindre it-indkøb, telefoner og lignende kontorting. Grænsen for småanskaffelser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside, og var i 2023 på 32.000 kr. Året før var grænsen på 31.000 kr. Bemærk, der findes forskellige satser.

Tal med din revisor om, hvilke afskrivningsmetoder der passer bedst på din virksomhed – og den type aktiver I har.

Afskrivning af gæld

Afskrivninger bruges også i forbindelse med gæld og inkasso.

Hvis en debitors gæld afskrives, har det den betydning, at debitor ikke længere skylder det skyldige beløb til kreditor eller kreditors inkassofirma.

En afskrivning af gæld kan opstå på flere måder, men sker typisk, hvis et krav forældes, eller ved debitors død eller konkurs.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg