Skip to main content
Kurator

Kurator

En kurator er en person, hvis opgave er at varetage en konkursbehandling. Kuratoren varetager hvervet ud fra samfundets og kreditorernes interesser, som ofte er virksomheder, privatpersoner eller offentlige myndigheder.

Kuratoren sørger for, at kreditorerne får dækket så meget af deres krav som muligt.

Hvad laver en kurator?

Kurator varetager kreditorernes interesser i forbindelse med en konkursbehandling. Kurator indsættes af skifteretten for at danne sig et overblik over konkursboets finansielle status og fordele eventuelt overskud til långivere, offentlige myndigheder og øvrige kreditorer. Kurator har mulighed for at agere på vegne af virksomheden og råder dermed også over eventuelle aktiver.

Hvordan bliver man kurator?

Det er typisk personer med flere års erfaring inden for konkurs, insolvens og bodeling, der udpeges som kuratorer af skifteretten. I praksis er det ofte advokater, der udpeges som kuratorer, når et selskab eller en privatperson går konkurs. Ifølge konkursloven er der ingen krav eller regler om, at en kurator skal være uddannet advokat, og der findes heller ingen specifik uddannelse for at blive kurator. Visse advokater benævner sig selv som “kuratoradvokat”, hvis de beskæftiger sig med området, men i princippet kan alle advokater agere som kurator, selvom ikke alle vælger at yde denne service.

Kurator kan indstille til konkurskarantæne

Hvis kuratoren ved sin gennemgang af selskabet konstaterer, at virksomhedens ledelse har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, kan kuratoren indstille til en konkurskarantæne. En konkurskarantæne mod en person er et forbud mod, at personen deltager i ledelsen og driften af en virksomhed drevet i selskabsform, såsom et aktieselskab eller anpartsselskab – altså et selskab med begrænset hæftelse. Konkurskarantæne udløser forbud mod at blive registreret som ledelsesmedlem, og hvis man allerede er registreret som sådan ved afsigelsen, skal disse registreringer fjernes. Modtager ledelsen en konkurskarantæne, registreres dette i et register, som ikke er offentligt tilgængeligt.

Hvad koster en kurator?

Prisen for en kurator kan variere afhængigt af omfanget og kompleksiteten af sagen, og om det drejer sig om en privatperson eller en virksomhed. Det er konkursboet, altså skyldneren, der betaler for kuratoren, og pengene tages fra et eventuelt konkursbo.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg