Skip to main content
Fogedsag

Fogedsag

Fogedsager er sager, der behandles af fogeden i fogedretten. Årligt håndterer de danske fogedretter omkring 25.000 sager. I 2023 var antallet af sager 26.891.

Størstedelen af disse sager, og dermed en typisk fogedsag, omhandler betalingsproblemer – specifikt manglende betalinger. Fogedsagerne involverer som regel indkaldelse af personer, der skylder penge, med det formål at finde en løsning på de økonomiske uoverensstemmelser mellem debitor og kreditor.

Fogedsager dækker dog over mere end blot manglende betalinger. For eksempel kan en fogedsag omhandle en situation, hvor en lejer er blevet opsagt fra et lejemål men nægter at flytte. I sådanne tilfælde kan udlejeren anmode om fogedens assistance til at få lejeren ud. Dette er også en type af fogedsag.

Fogedsager omfatter generelt alle sager, hvor den ene part forsøger at gennemtvinge et krav over for den anden part. Disse sager omhandler oftest manglende betaling og er også kendt som retslig inkasso.

Fogedretten er en del af byretten og findes i 24 større danske byer, herunder København, Aarhus, Odense, Aalborg med flere.

Hvad foregår på et fogedretsmøde?

Der findes mange typer af sager, der kan håndteres i en fogedsag. De mest almindelige er sager om manglende betaling mellem en debitor og en kreditor, populært kendt som retslig inkasso.

På et sådant fogedmøde vil der være en kreditor eller dennes repræsentant, et inkassofirma eller en inkassoadvokat (benævnt rekvirent), en debitor samt en foged.

Fogeden, som er ham eller hende der leder mødet, er ansvarlig for afholdelsen. Kreditoren er ofte fysisk til stede eller til stede via telefon. Debitor skal være fysisk til stede. Udebliver debitor fra et fogedmøde uden forudgående besked herom, risikerer debitor at blive hentet af politiet.

Kreditoren eller fogeden vil typisk indlede mødet med at spørge til debitors muligheder for at betale det skyldige beløb. Hvis debitor ikke har mulighed for at betale, vil fogedretten forespørge om muligheden for en afdragsordning eller foretage udlæg i eventuelle aktiver og ejendele.

Hvad er fordelen ved en fogedsag?

Der er flere fordele ved at bringe en sag for fogeden, uanset om det drejer sig om manglende betaling eller andre krav.

En fogedsag fører ikke nødvendigvis til en løsning mellem to parter, såsom debitor og kreditor, men resultatet af en fogedsag har juridisk næsten samme virkning som en dom. Dette betyder, at i tilfælde af manglende betaling, har kreditor fogedrettens bekræftelse på, at debitor skylder penge.

Dette har for eksempel den konsekvens, at kreditors krav ikke blot forældes efter 3 år, som det er tilfældet med almindelige fakturakrav, men derimod først efter 5 år.

Hvis debitor eksempelvis ikke er i stand til at betale hele beløbet eller dele af et betalingskrav med det samme, er der mulighed for at etablere en afdragsordning eller foretage udlæg i debitors aktiver.


Hjælp til fogedsag

Hos Collectia hjælper vi dagligt erhvervsdrivende med fogedsager, ofte efter afsluttede inkassoforløb.

Hvis du har brug for hjælp til inkasso, retslig inkasso eller fogedsager vedrørende manglende betalinger, er du altid velkommen til at kontakte os.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg