Skip to main content
Insolvenserklæring

Insolvenserklæring

En insolvenserklæring udstedes af fogedretten til personer, som forud for erklæringens afgivelse har forsikret fogedretten på tro og love om, at de ikke ejer værdifulde aktiver, der kan udlægges.

En insolvenserklæring kan betragtes som en beskyttelse. Den sikrer, at debitors kreditorer i en periode på 6 måneder ikke kan indkalde debitor til fogedretten. Dog har kreditoren ret til at anmode om en udkørende fogedforretning i denne periode for at verificere, at debitor faktisk ikke ejer værdifulde aktiver.

Det er vigtigt at bemærke, at en insolvenserklæring afgives under strafansvar. Hvis det senere fremkommer, at debitor ved afgivelsen af insolvenserklæringen faktisk ejede aktiver og værdier, kan debitor blive straffet.

Fredning i 6 måneder

Med en insolvenserklæring bliver debitor beskyttet i 6 måneder mod individuel retsforfølgelse. I denne periode kan ingen private kreditorer indkalde debitor til fogedretten for at forsøge at foretage udlæg i debitors værdier og ejendele.

Det skal dog understreges, at insolvenserklæringen ikke beskytter debitor, hvis gælden skyldes offentlige myndigheder, som fx kommune eller SKAT, i henhold til skatteinddrivelsesloven.

Fredningen fungerer til fordel for debitor og giver en 6 måneders periode, hvor debitor kan have ro til at arbejde og få orden på sin økonomi.

Hvad kan der foretages udlæg i?

Som udgangspunkt kan kreditor foretage udlæg i alle aktiver, der overstiger det, der anses for at være en beskeden levevis. Det inkluderer værdifulde aktiver som biler, fast ejendom og andre dyre genstande.

I almindelighed vil der ikke blive taget udlæg i en billig computer eller et billigt fjernsyn. Men hvis disse enheder er af særligt høj værdi og dermed overstiger, hvad der anses for en beskeden levevis, kan der tages udlæg i dem.

I henhold til retsplejeloven § 508 kan der foretages udlæg i kontanter, fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver.

Hvem kan se en insolvenserklæring?

Som udgangspunkt kan kun debitor, fogedretten og kreditor få adgang til at se en insolvenserklæring. Det findes ikke et offentligt register over personer eller virksomheder, der har modtaget en insolvenserklæring. Derfor er det ikke muligt for uvedkommende at undersøge dette hverken før eller under en inkassoproces.

Hvad er insolvens?

Insolvens opstår, når debitor ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, efterhånden som de forfalder. En sådan situation kaldes også for illikviditet.

For en mere dybdegående forståelse af begrebet ‘insolvens’, kan du besøge dette link.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg